Copyright:Ningbo Jifeng Auto Parts Co., Ltd.  Add:#17 Yingluohe Road Daqi, Bei Lun, Ningbo City, Zhejiang Province, China   Support:  

Tel:0086-574-86168228  Fax:0086-574-86813075    Business Emailxianwei.shao@   IR Emailir@